Salgs- og leveringsbetingelser


1. Generelle betingelser og disses forrang
1a. Disse salgs- og leveringsbetingelser, der har forrang frem for købers evt. egne forretnings-, indkøbs- og/eller betalingsbetingelser er gældende for tilbud, ordrer, salg og levering fra Solina Denmark, med mindre andet er skriftligt aftalt eller skriftligt bekræftet af Solina Denmark eller fremgår af ufravigelig lov.
1b. Det er købers ansvar at produkterne kan anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2. Tilbud
Tilbud er, med mindre andet fremgår af det specifikke tilbud, gyldige i 30 dage regnet fra tilbuddets datering.

3. Ordrer
3a. Ordrer er kun bindende, når de er skriftligt bekræftet af Solina Denmark ved ordrebekræftelse. Solina Denmark har ret til at op- eller ned justere ordrer med op til 5%.
3b. Afgivelse af ordre via vores Webshop er ikke en juridisk bindende aftale. Solina Denmark har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes først til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

4. Priser og betalingsbetingelser
4a. Alt salg sker til den pris, som fremgår af tilbuddet,ordrebekræftelsen eller særskilt er oplyst til køber.
4b. Faktureringsvalutaen er danske kroner med mindre andet er skriftligt aftalt.
4c. Købesummen forfalder, med mindre andet er aftalt, til betaling 8 dage fra fakturadatoen at regne.
4d. Betaling modtaget hos sælgeren efter gældende betalingsfrist medfører rentetilskrivning på 12% p.a.
4e. Køber (eller købers nærstående eller koncernforbundne selskaber) er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælgeren fra andre retsforhold, og køber er ikke berettiget til at tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

5. Ejendomsret
Solina Denmark forbeholder sig den fulde ejendomsret til solgte varer, indtil den fulde betaling for ordren er modtaget. Dette berettiger dog ikke køber til omkostningsfrit at returnere varen, inden betaling finder sted.

6. Leveringsbetingelser
6a. Alle leveringer er FCA sælgers forretningssted (INCOTERMS 2000) med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen.
6b. Varer, der er specialfremstillede og kundespecifikke og evt. lagerlagte hos Solina Denmark efter særskilt aftale, er køber forpligtet til at aftage senest på varens udløbsdato.

7. Forsinkelse
Ved forsinkelse, der beror på Solina Denmarks forhold, kan køber alene gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Solina Denmark, såfremt køber efter leveringstidens udløb har opfordret Solina Denmark til at foretage levering, og der efter fremsættelse af denne opfordring er forløbet 5 hverdage, uden at levering er sket.

8. Reklamation
8a. Køber har pligt til omgående efter levering at reklamere, såfremt der konstateres mangler eller det gøres gældende, at levering er sket for sent.
8b. Fejl og mangler, der kunne være opdaget ved modtagelsen af varen, erstattes ikke ved senere reklamation.

9. Mangler – afhjælpningsret, m.v. - ansvarsbegrænsning
9a. I tilfælde af mangler ved leverancen, for hvilke der er reklameret, jf. pkt. 8a/8b, udøver Solina Denmark valgretten mellem at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Uanset aftalte leveringstid har Solina Denmark en frist på 14 dage regnet fra reklamationsdatoen til at foretage omlevering/afhjælpning af manglen, uden at køber kan gøre mangelsbeføjelser gældende over for Solina Denmark.
9b. Solina Denmark er ikke forpligtet til at betale erstatning eller give afslag i købesummen, hvis manglen er afhjulpet, eller køber i øvrigt har mistet sin ret til at ophæve købet.
9c. Solina Denmark kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet. Solina Denmarks erstatningsansvar er endvidere i enhver henseende begrænset til værdien af den leverance som giver køber anledning til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
9d. Det er købers ansvar at produkterne kan anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Solina Denmark kan derfor ikke stilles til ansvar ved overtrædelse af regler og love.

10. Leveringsudskydelse
10a. Solina Denmark påtager sig intet ansvar for ikke opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den accepterede ordre, som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, brand, strejker, lockout eksport- og/eller importforbud. Foreligger der udefrakommende forhold, der forhindrer Solina Denmark i at opfylde sine leveringsforpligtelser over for køberen, udskydes leveringstiden med op til 3 uger, såfremt Solina Denmark umiddelbart efter, at leveringshindringen er opstået, skriftligt orienterer køberen herom.
10b. Såfremt de i pkt. 10a nævnte forhold resulterer i en samlet omkostningsstigning udløst af de udefrakommende forhold på min. 20%, er Solina Denmark, såfremt man umiddelbart efter konstateringen heraf har orienteret køberen herom, fritaget for sin leveringsforpligtelse, med mindre køber accepterer, at ordren effektueres på ændrede vilkår.

11. Annullering, ændring, returnering m.v.
11a. Annullering, ændring og returnering af en bekræftet ordre kan alene ske med Solina Denmark’s skriftlige accept.
11b. Skriftlig accept af returnering forudsætter, at det returnerede modtages i fejlfri stand, og at der i forbindelse med returneringen, der sker for købers regning, og med mindre andet skriftligt er aftalt, alene krediteres køberen et beløb svarende til 75% af varens købspris ekskl. moms.
11c. Kundespecifikke produkter tages ikke retur.

12. Produktansvar – grundlag
Såfremt de af Solina Denmark leverede varer forvolder skade på købers eller trediemands ting, skal Solina Denmark erstatte skaden efter dansk rets almindelige regler. Sker skaden på eller vedrører tabet produkter eller ydelser, hvor Solina Denmark’s produkter er opblandet i, sammenføjet med, oparbejdet eller benyttes til fremstillingen af, dækker Solina Denmark kun det direkte tab til udbedring, afhjælpning eller udgifterne til selve reparationen. Andre omkostninger dækkes ikke.

13. Produktansvar – erstatning
Solina Denmark kan ikke gøres ansvarlig for købers eller nogen trediemands indirekte tab, såsom drifts- eller avancetab eller følgeskader som følge af, at den leverede vare er defekt. Erstatning for erhvervstingsskader eller andre skader, hvor Lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar ikke finder anvendelse, og hvor Solina Denmark efter det foregående skal betale erstatning, kan dog aldrig overstige kr. 10 mill. kr. og kan ikke gøres gældende senere end 2 år efter leveringstidspunktet. I det omfang Solina Denmark bliver holdt ansvarlig af trediemand for tab, som Solina Denmark herved har fraskrevet sig i forhold til køber, skal køber skadesløsholde Solina Denmark.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som udspringer af tilbud, ordrebekræftelse og leverancer fra Solina Denmark, skal afgøres efter dansk ret ved Solina Denmark’s hjemting.

 

Download PDF